Verplichte gegevens ten behoeve van de ANBI

Naam:   

Stichting Aan Den Slag! ook wel ‘StADS!’
De stichting heeft de culturele ANBI-status.

RSIN / fiscaalnummer: 

85 37 15 129

Contactgegevens:         

C.W. Vrijdag, Rochussenstraat 67a, 3015 ED Rotterdam,

keesvrijdag@upcmail.nl

06-46 74 8063

Doelstelling:   

Het schenken van aandacht aan de (culturele) wederopbouw van Rotterdam in de nabije toekomst. De stichting richt zich in eerste instantie op het vieren van de zeventigste verjaardag van de Opbouwdag op 18 mei 2017 door middel van het houden van een manifestatie, dan wel een reeks van publieksevenementen in de gemeente Rotterdam. Om haar doel te bereiken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.

Beleidsplan:  

Het beleidsplan om de 70ste verjaardag Opbouwdag op 18 mei 2017 is op 31 augustus 2016 ingediend bij Rotterdam Festivals. (Zie apart document ‘Rotterdam viert Opbouwdag 18 mei 2017’).

Het bestaat in hoofdlijnen uit het organiseren van diverse activiteiten op die dag die alle in het teken staan van de (Weder)Opbouw van Rotterdam. Daarbij wordt o.m. gekeken naar de resultaten van de manifestatie van Rotterdam Festivals ‘Rotterdam viert de stad’. Daarnaast zijn er meerdere activiteiten voorzien in het Museum Rotterdam en is er een aantal ‘special events’. De viering van Opbouwdag in 2017 zal zich op meerdere doelgroepen richten. Ook in 2018 zal Stichting Aan den Slag! zich bezig houden met activiteiten rond de Opbouwdag.

Bestuurssamenstelling: Cf. art 3, lid 1 bestaande uit minimaal drie personen, te weten:

Kees Vrijdag, voorzitter;

Aad Koster, penningmeester;

Jacques Börger, bestuurslid.

Raad van Advies: Cf. art 7, lid 1 t/m 3, is er een Raad van Advies

Jantje Steenhuis, directeur Stadsarchief / gemeentearchivaris

Paul van de Laar, voormalig directeur Museum Rotterdam / EUR-hoogleraar Stadsgeschiedenis

Gabriel Oostvogel, directeur / voormalig bestuurder Concert- en Congresgebouw ‘de Doelen’

Beloningsbeleid:              

Er is geen sprake van een vaste vergoeding voor de bestuurders. Kosten gemaakt ten behoeve van de stichting kunnen worden gedeclareerd op basis van te overleggen facturen / kwitanties.

Verslag activiteiten over 2017:      

In 2016 is een bestuur ingesteld, dat de uit te voeren activiteiten in 2017 heeft voorbereid. In de loop van 2017 is het bestuurslid Marco Stout uitgetreden en in zijn plaats is benoemd Jacques Börger.

Het jaar 2017 heeft zich gekenmerkt door twee hoofdactiviteiten, te weten de organisatie van de 70e Opbouwdag op 18 mei 2017  en het uitgeven van het boek “Een goeie bakker”, waarvan het eerste exemplaar is uitgereikt op zaterdag 25 november 2017 (zie voor verslagen van beide activiteiten elders op de site). Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van deze initiatieven was het werven van gelden. Voor de Opbouwdag is subsidie aangevraagd en verkregen bij de Gemeente Rotterdam en is samengewerkt met het Historisch Genootschap Roterodamum, dat garant stond voor een deel van de uitgaven ten behoeve van het Historisch Wel & Wee Café.

Om de uitgave van het boek “Een goeie bakker” mogelijk te maken zijn diverse fondsen benaderd en is een brede crowdfundingsactie gestart.

Activiteitenverslag Stichting Aan Den Slag! (StADS!) over 2018

De belangrijkste activiteiten van de Stichting Aan Den Slag! over het jaar 2018 betreffen twee zaken:

 1. Het boek ‘Een goeie bakker, de bedrijfsgeschiedenis van Van der Meer & Schoep’
 2. De voorbereiding van Opbouwdag 2018

Ad 1)

Het boek ‘Een goeie bakker’ is op 25 november 2017 uitgereikt aan Theo Kemperman, directeur van de Gemeentebibliotheek Rotterdam (zie elders op de website). Het boek is goed ontvangen en heeft via de media ruime bekendheid gekregen. Met name de oudere Rotterdammer kent het bedrijf nog als de bakker waar altijd brood gehaald werd en vooral van het merk King Corn.
In de loop van 2018 heeft dat tot gevolg gehad, dat de auteur van het boek en medebestuurslid van ‘StADS!’, Aad Koster, meermaals is gevraagd om een lezing te houden over zijn boek. Dit betroffen:

 • De Stichting ‘Ons Rotterdam’ op Pendrecht. De belangstelling was dusdanig groot, dat de lezing op drie achtereenvolgende zondagmiddagen in januari is gehouden.
 • Een bejaardengroep van Hoppesteijn in Crooswijk
 • Een Probusgroep in Capelle aan den IJssel
 • Vrienden en belangstellenden van Museum Oud Overschie
 • Bezoekers van Boekhandel Donner in Rotterdam

Tevens heeft de auteur bijdragen geleverd aan diverse publicaties in tijdschriften.

Ad 2)

In 2017 heeft de Stichting Aan Den Slag! het initiatief genomen om Opbouwdag een nieuw leven in te blazen. Dat jaar was het 70 jaar geleden dat de Opbouwdag in het leven werd geroepen. Aangezien in 1947 de eerste paal werd geslagen voor ‘Het Industrie Gebouw’ (HIG) aan de Goudsesingel waren de activiteiten daar geconcentreerd.

Een jaar later was het de beurt aan gebouw ‘De Heuvel’ aan het Grotekerkplein 5, omdat 60 jaar geleden, tijdens Opbouwdag 1958, de eerste steen werd gelegd door Mr. K.P. van der Mandele.
In samenwerking met de stichting ‘Platform Wederopbouw’ is deze Opbouwdag wat ruimer opgezet. De meeste activiteiten speelden zich af in ‘De Heuvel’, maar er waren ook activiteiten in de stad, zoals een wandeling langs de wederopbouw van Rotterdam. Er reed een oude jaren vijftig bus van de RET rond, die de originele ‘Wederopbouwroute’ door de stad aflegde. Speciaal voor kinderen was er een speurtocht, waarbij gezocht moest worden naar dieren op panden uit de wederopbouw.
De belangstelling in 2018 was gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor.

De dag voorafgaand aan Opbouwdag hield het Historisch Genootschap Roterodamum haar reguliere ‘Historisch Wel&Wee Café’ over het thema wederopbouw met lezingen, een ‘spoken word artist’ en de film ‘Gaten in de muur’. Op Opbouwdag zelf was er een debat over de Expeditiehoven.

Opbouwdag werd afgesloten met een concert door het Rotterdams Philharmonisch Orkest met het ‘Concert van de Wederopbouw’. Een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd muziekstuk van de ‘Componist des Vaderlands’, Willem Jeths, met als titel ‘Conductus – Constructio’ opende het programma.

Ten behoeve van de voorbereiding van de activiteiten kwam het bestuur van ‘StADS!’ samen met medewerkers van het ‘Platform Wederopbouw’ negen maal bijeen, waarvan eenmaal met de Raad van Advies van ‘StADS!’.

Financiële verantwoording:  

Over 2014 en 2015 zijn er geen jaarstukken te overleggen, omdat er in die jaren geen sprake is geweest van inkomsten of uitgaven. De in deze periode gemaakte kosten zijn door bestuursleden uit privémiddelen betaald.

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2016

Het kalenderjaar 2016 is het eerste jaar, dat de Stichting over gelden beschikt heeft. De stichting heeft in september 2016 een bankrekening geopend bij de ING-bank.
Bankrekening: NL74INGB0007291536

INKOMSTEN:

 • Donaties: € 1.230,-

UITGAVEN:

 • Bankkosten: € 8,-
 • Bestuurskosten: € 16,-
 • Website: € 180,-

Voordelig exploitatiesaldo per 31 december 2016:  € 1.026

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2017

INKOMSTEN:

 • Saldo 1 januari 2017: € 1.026
 • Donaties fondsen: € 7.968
 • Crowdfunding: € 18.446
 • Verkoop boek: € 1.000
   • Totaal debetzijde: € 28.440

UITGAVEN:

 • Bankkosten: € 121
 • Bestuurskosten: € 149
 • Website: € 272
 • Opbouwdag 18 mei 2017 € 2.478
 • Kosten crowdfunding € 577
 • Inktcartridges/papier e.d. € 596
 • Rechten beeldgebruik € 239
 • Uitgever boek: € 21.200
 • Boekuitreiking 25/11 € 2.563
 • Verzending boeken € 202
   • Totaal creditzijde: € 28.397

Voordelig exploitatiesaldo per 31 december 2017:  € 43

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2018

INKOMSTEN:

 • Saldo 1 januari 2018: € 43
 • Donaties 2018: € 1.323
   • Totaal debetzijde: € 1.366

UITGAVEN:

 • Bankkosten: € 121
 • Bestuurskosten: € 164
 • Website 2018+2019: € 360
 • Opbouwdag 2018: € 303
 • Rechten beeldgebruik € 100
 • Porti boekverzending € 14
   • Totaal creditzijde: € 1.062

 

Voordelig exploitatiesaldo per 31 december 2018:  € 304

 

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2019

INKOMSTEN 2019:

 • Saldo 1 januari 2019: € 304
 • Boekverkoop 2019:    € 100
   • Totaal debetzijde: € 404

UITGAVEN 2019:

 • Bankkosten: € 139
 • Bestuurskosten: € 101
 • Kosten boekverzending € 93
   • Totaal creditzijde: € 333

 

Voordelig exploitatiesaldo per 31 december 2019:  € 71

 

Activiteiten Stichting Aan Den Slag! in 2020.

Het bestuur van de stichting heeft zich in het eerste kwartaal van 2020 vooral gericht op de organisatie van ‘Opbouwdag’ op 18 mei. Hiertoe hebben bestuursleden zich vooral ingespannen om concepten en projectplan te maken voor vier activiteiten op die dag:

 • Een expositie rond het thema ‘Rotterdam, een toeristische attractie?!’ in de Laurenskerk;
 • Een mediawandproductie rond dit thema in de hal van Theater Rotterdam;
 • De bijeenkomst op de 60-jarige Euromast over de toeristische attractie van Rotterdam vanaf 1945 samen met het Historisch Genootschap Roterodamum, en
 • De expertmeeting over de bouwplannen van de stad Rotterdam in het gebied rond de Euromast en het effect van massatoerisme op de gebouwde omgeving, samen met Architecture International Rotterdam (AIR).

Bij al deze activiteiten is, naast de per onderdeel al genoemde partners , heel nauw samengewerkt met het Platform Wederopbouw Rotterdam. 

Door de stopzetting van alle publieksbijeenkomsten vanaf medio maart 2020 zijn bovengenoemde activiteiten doorgeschoven naar 18 mei 2021.

In plaats van een publieksevenement heeft het bestuur het initiatief genomen om met de makers en uitgever van het magazine Gers! een mei-editie te maken over WO II in Rotterdam én de aansluitende periode van Wederopbouw, in het verlengde van de doelstelling van de stichting. StADS! heeft hieraan ook een financiële bijdrage geleverd en bewerkstelligd dat andere partners in de stad ook hieraan een bijdrage hebben geleverd.

Daarnaast heeft StADS!-bestuur ook een bijdrage geleverd aan de realisering van de Rotterdam Scheurkalender 2021 van Uitgeverij ‘Wist u dat…’ door middel van bemiddeling met relaties in de stad en door zelf de pagina van 18 mei 2021 te adopteren tegen een financiële vergoeding.

 

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2020

INKOMSTEN 2020:

 • Saldo 1 januari 2020:  €     71
 • Donaties 2020:           € 3.526
   • Totaal debetzijde: € 3.597

UITGAVEN 2020:

 • Bankkosten:                 €    120
 • Bestuurskosten:           €    143
 • Website 2020 + 2021  €    372
 • Bijdrage special GERS! € 2.500
 • PR Scheurkalender       €   302
   • Totaal creditzijde: € 3.437

 

Voordelig exploitatiesaldo per 31 december 2020:  € 160

 

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2021

 

Debet:

 • Saldo 1-1-2021           €    160
 • Donaties 2021           €    340   
  • Totaal debet           €    500

 

Credit:

 • Bankkosten:           €    121
 • Bestuurskosten:           €    135
 • PR Scheurkalender €    151
  • Totaal credit           €    407

 

Voordelig exploitatiesaldo per 31 december 2021:  € 93

 

 

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2022

De stichting is per november 2022 in liquidatie.

Debet:

 • Saldo 1-1-2022             €       93
 • Subsidie Volkskracht  € 5.500
 • Donaties 2022             €  2.600
  • Totaal debet            €   8.193

 

Credit:

 • Bankkosten 2022:            €      151
 • Bestuurskosten:                €       68
 • NH Atlanta Opbouwdag  € 2.346
 • SPWR tbv Opbouwdag     €2.800
 • St.Paul Nijghpenning       € 2.600
  • Totaal credit               €    7.965

 

Voordelig exploitatiesaldo per 31 oktober 2022:  € 228

Vanwege de liquidatie per november 2022 is conform de ANBI-eisen het voordelig saldo van € 228 overgemaakt naar de Stichting Platform Wederopbouw Rotterdam.