Gegevens van de ANBI-gegevensplicht

 

Naam:   

Stichting Aan Den Slag! ook wel ‘StADS!’
De stichting heeft de culturele ANBI-status.

 

RSIN / fiscaalnummer: 

85 37 15 129

Contactgegevens:         

C.W. Vrijdag, Rochussenstraat 67a, 3015 ED Rotterdam,

keesvrijdag@upcmail.nl

06-46 74 8063

 

Doelstelling:   

Het schenken van aandacht aan de (culturele) wederopbouw van Rotterdam in de nabije toekomst. De stichting richt zich in eerste instantie op het vieren van de zeventigste verjaardag van de Opbouwdag op 18 mei 2017 door middel van het houden van een manifestatie, dan wel een reeks van publieksevenementen in de gemeente Rotterdam. Om haar doel te bereiken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.

 

Beleidsplan:  

Het beleidsplan om de 70ste verjaardag Opbouwdag op 18 mei 2017 is op 31 augustus 2016 ingediend bij Rotterdam Festivals. (Zie apart document ‘Rotterdam viert Opbouwdag 18 mei 2017’).

Het bestaat in hoofdlijnen uit het organiseren van diverse activiteiten op die dag die alle in het teken staan van de (Weder)Opbouw van Rotterdam. Daarbij wordt o.m. gekeken naar de resultaten van de manifestatie van Rotterdam Festivals ‘Rotterdam viert de stad’. Daarnaast zijn er meerdere activiteiten voorzien in het Museum Rotterdam en is er een aantal ‘special events’. De viering van Opbouwdag in 2017 zal zich op meerdere doelgroepen richten.

 

Bestuurssamenstelling: Cf. art 3, lid 1 bestaande uit minimaal drie personen, te weten:

Kees Vrijdag, voorzitter;

Aad Koster, penningmeester;

Marco Stout, bestuurslid.

 

Raad van Advies: Cf. art 7, lid 1 t/m 3, is er een Raad van Advies

Jantje Steenhuis, directeur Stadsarchief / gemeentearchivaris

Paul van de Laar, directeur Museum Rotterdam / EUR-hoogleraar Stadsgeschiedenis

Gabriel Oostvogel, directeur / bestuurder Concert- en Congresgebouw ‘de Doelen’

 

Beloningsbeleid:              

Er is geen sprake van een vaste vergoeding voor de bestuurders. Kosten gemaakt ten behoeve van de stichting kunnen worden gedeclareerd op basis van te overleggen facturen / kwitanties.

 

Verslag activiteiten:      

Op dit moment, oktober 2016, is de situatie nog gelijk aan die van 2014 en 2015. Wel is recent een bestuur ingesteld, dat de uit te voeren activiteiten in 2017 voorbereidt. De eerste stap is de aanvrage op 31 augustus jl. geweest bij Rotterdam Festivals voor financiële ondersteuning (zie het beleidsdocument: ‘Rotterdam viert Opbouwdag’). De verwachting is, dat er pas in de loop van de komende maanden andere subsidiënten en fondsen zullen worden benaderd om de financiering van de ‘Opbouwdag 18 mei 2017’ mogelijk te maken. Voor 2016 is geen kostenbegroting gemaakt, omdat er, zoals het zich nu laat aanzien, geen grote uitgaven gedaan zullen worden. De te maken kosten in dit jaar zijn of zullen door bestuursleden uit privémiddelen worden voorgeschoten.

 

Financiële verantwoording:  

Over 2014 en 2015 zijn er geen jaarstukken te overleggen, omdat er in die jaren geen sprake is geweest van inkomsten of uitgaven. Tot op heden is er geen vermogen in de stichting.

 

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2016

Het kalenderjaar 2016 is het eerste jaar, dat de Stichting over gelden beschikt heeft.

INKOMSTEN:

  • Donaties: € 1.230,-

UITGAVEN:

  • Bankkosten: € 8,-
  • Bestuurskosten: € 16,-
  • Website: € 180,-

Voordelig exploitatiesaldo:  € 1.026
Dit saldo staat bij de ING-bank.

Bankrekening: NL74INGB0007291536