Gegevens van de ANBI-gegevensplicht

Naam:   

Stichting Aan Den Slag! ook wel ‘StADS!’
De stichting heeft de culturele ANBI-status.

RSIN / fiscaalnummer: 

85 37 15 129

Contactgegevens:         

C.W. Vrijdag, Rochussenstraat 67a, 3015 ED Rotterdam,

keesvrijdag@upcmail.nl

06-46 74 8063

Doelstelling:   

Het schenken van aandacht aan de (culturele) wederopbouw van Rotterdam in de nabije toekomst. De stichting richt zich in eerste instantie op het vieren van de zeventigste verjaardag van de Opbouwdag op 18 mei 2017 door middel van het houden van een manifestatie, dan wel een reeks van publieksevenementen in de gemeente Rotterdam. Om haar doel te bereiken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.

Beleidsplan:  

Het beleidsplan om de 70ste verjaardag Opbouwdag op 18 mei 2017 is op 31 augustus 2016 ingediend bij Rotterdam Festivals. (Zie apart document ‘Rotterdam viert Opbouwdag 18 mei 2017’).

Het bestaat in hoofdlijnen uit het organiseren van diverse activiteiten op die dag die alle in het teken staan van de (Weder)Opbouw van Rotterdam. Daarbij wordt o.m. gekeken naar de resultaten van de manifestatie van Rotterdam Festivals ‘Rotterdam viert de stad’. Daarnaast zijn er meerdere activiteiten voorzien in het Museum Rotterdam en is er een aantal ‘special events’. De viering van Opbouwdag in 2017 zal zich op meerdere doelgroepen richten. Ook in 2018 zal Stichting Aan den Slag! zich bezig houden met activiteiten rond de Opbouwdag.

Bestuurssamenstelling: Cf. art 3, lid 1 bestaande uit minimaal drie personen, te weten:

Kees Vrijdag, voorzitter;

Aad Koster, penningmeester;

Jacques Börger, bestuurslid.

Raad van Advies: Cf. art 7, lid 1 t/m 3, is er een Raad van Advies

Jantje Steenhuis, directeur Stadsarchief / gemeentearchivaris

Paul van de Laar, directeur Museum Rotterdam / EUR-hoogleraar Stadsgeschiedenis

Gabriel Oostvogel, directeur / voormalig bestuurder Concert- en Congresgebouw ‘de Doelen’

Beloningsbeleid:              

Er is geen sprake van een vaste vergoeding voor de bestuurders. Kosten gemaakt ten behoeve van de stichting kunnen worden gedeclareerd op basis van te overleggen facturen / kwitanties.

Verslag activiteiten over 2017:      

In 2016 is een bestuur ingesteld, dat de uit te voeren activiteiten in 2017 heeft voorbereid. In de loop van 2017 is het bestuurslid Marco Stout uitgetreden en in zijn plaats is benoemd Jacques Börger. Jacques is werkzaam bij Museum Rotterdam.

Het jaar 2017 heeft zich gekenmerkt door twee hoofdactiviteiten, te weten de organisatie van de 70e Opbouwdag op 18 mei 2017  en het uitgeven van het boek “Een goeie bakker”, waarvan het eerste exemplaar is uitgereikt op zaterdag 25 november 2017 (zie voor verslagen van beide activiteiten elders op de site). Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van deze initiatieven was het werven van gelden. Voor de Opbouwdag is subsidie aangevraagd en verkregen bij de Gemeente Rotterdam en is samengewerkt met het Historisch Genootschap Roterodamum, dat garant stond voor een deel van de uitgaven ten behoeve van het Historisch Wel & Wee Café.

Om de uitgave van het boek “Een goeie bakker” mogelijk te maken zijn diverse fondsen benaderd en is een brede crowdfundingsactie gestart.

Financiële verantwoording:  

Over 2014 en 2015 zijn er geen jaarstukken te overleggen, omdat er in die jaren geen sprake is geweest van inkomsten of uitgaven. De in deze periode gemaakte kosten zijn door bestuursleden uit privémiddelen betaald.

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2016

Het kalenderjaar 2016 is het eerste jaar, dat de Stichting over gelden beschikt heeft. De stichting heeft in september 2016 een bankrekening geopend bij de ING-bank.
Bankrekening: NL74INGB0007291536

INKOMSTEN:

 • Donaties: € 1.230,-

UITGAVEN:

 • Bankkosten: € 8,-
 • Bestuurskosten: € 16,-
 • Website: € 180,-

Voordelig exploitatiesaldo per 31 december 2016:  € 1.026

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2017

INKOMSTEN:

 • Saldo 1 januari 2017: € 1.026
 • Donaties fondsen: € 7.968
 • Crowdfunding: € 18.446
 • Verkoop boek: € 1.000
   • Totaal debetzijde: € 28.440

UITGAVEN:

 • Bankkosten: € 121
 • Bestuurskosten: € 149
 • Website: € 272
 • Opbouwdag 18 mei 2017 € 2.478
 • Kosten crowdfunding € 577
 • Inktcartridges/papier e.d. € 596
 • Rechten beeldgebruik € 239
 • Uitgever boek: € 21.200
 • Boekuitreiking 25/11 € 2.563
 • Verzending boeken € 202
   • Totaal creditzijde: € 28.397

Voordelig exploitatiesaldo per 31 december 2017:  € 43

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2018

INKOMSTEN:

 • Saldo 1 januari 2018: € 43
 • Donaties 2018: € 1.323
   • Totaal debetzijde: € 1.366

UITGAVEN:

 • Bankkosten: € 121
 • Bestuurskosten: € 164
 • Website 2018+2019: € 360
 • Opbouwdag 2018: € 303
 • Rechten beeldgebruik € 100
 • Porti boekverzending € 14
   • Totaal creditzijde: € 1.062

 

Voordelig exploitatiesaldo per 31 december 2018:  € 304